• Kuntotestit ryhmille
 • Työhyvinvointia ja jaksamista arkeen
 • Terveys- ja liikuntaohjelmat
 • Monipuoliset lääke-, terveys- ja liikuntatieteiden asiantuntijapalvelut
 • Palvelut liikkumattomuuden ja istumisen vähentämiseen

Vähemmän istumista?

Toimenpiteitä liikkumattomuuden vähentämiseksi ja arjen aktiivisuuden lisäämiseksi yrityksissä

Istumisammatit yleistyvät ja vapaa-ajalla ollaan paikallaan entistä enemmän. Uusien tutkimustulosten valossa istuminen ja liikkumattomuus voikin olla suurempi terveysriski kuin se, että arjesta puuttuu liikuntasuositusten mukainen liikunta.

Moni itseään riittävästi liikkuvana ja liikunnallisena pitävä henkilö voi todellisuudessa olla varsin liikkumaton – paradoksaalista, mutta totta. Liikkumisen ja paikallaan oleskelun todellinen mittaaminen on ainoa tarkka tapa selvittää, kuinka paljon, millä teholla, miten ja mihin aikaan henkilö liikkuu tai kuinka paljon hän päivittäin istuu.

Perinteisissä liikuntahankkeissa on kartoitettu kuntoa ja vapaa-ajan liikkumisen määrää ja pyritty tulosten perusteella aktivoimaan osallistujia lisäämään liikunta-aktiivisuuttaan. Olemme kääntäneet ajatusta hieman toisin päin. Mittaamme henkilökunnan liikkumattomuutta ja rakennamme ohjelman, jonka tavoitteena on paikallaan olon (istuminen) vähentäminen sekä työ- että vapaa-aikana. Osallistumiskynnys on matala ja pienilläkin pysyvillä teoilla on mahdollista saada paljon aikaan.

Palvelumme auttavat henkilöstöä tunnistamaan liikkumattomuuden määrän  ja samalla lisäämään tietoisuutta passiivisuuden riskeistä.  Tavoitteena on tuottaa yksinkertaisia ratkaisumalleja ja  toimenpidesuosituksia liikkumattomuuden vähentämiseksi osana työpaikan  pysyviä käytäntöjä niin yksilö- kuin yhteisötasolla.

Liikemittaukset työssä ja vapaa-aikana

UKK Terveyspalvelut ja UKK -instituutti ovat Suomessa edelläkävijöitä liikkumisen ja liikkumattomuuden objektiivisessa mittaamisessa.

Autamme Teitä vähentämään liikkumattomuutta ja lisäämään arjen aktiivisuutta työyhteisössänne.

Liikemittari on 3-suuntainen kiihtyvyysanturi, joka mittaa kokonaisvaltaisesti päivittäistä fyysistä aktiivisuutta sekä työssä että vapaa-aikana. Mittaria pidetään päivittäin koko valveillaolon ajan viikon kerrallaan.

Vyötärölle asetettavasta mittarista saadaan tulostettua yksilöityä ja kattavaa tietoa viikoittaisen liikkumisen ja liikkumattomuuden määrästä mm. seuraavilta osa-alueilta:
 • kevyen liikunnan määrä
 • hieman rasittavan liikunnan määrä
 • rasittavan liikunnan määrä
 • keskimääräiset päivittäiset kävely- ja juoksuaskeleet
 • istumisen, makaamisen ja seisomisen määrä
Liikemittauksista saatuja tuloksia voidaan käyttää mm.
 • terveysriskien arvioimiseen
 • liikkumattomuuden purkamiseen
 • työtehtävien suunnitteluun ja jaksottamiseen
 • osallistujien arkiaktiivisuuden lisäämiseen
 • tulokset palvelevat myös työterveyshuoltoa ja yhteenvetojen muodossa koko organisaatiota.
PERUSPAKETTI

Sisältää:

 • 7 päivän kertamittaus per / hlö
 • liikemittareiden asiakastuki
 • mittareiden purku ja palautteiden muodostaminen
 • henkilökohtaiset palauteraportit
 • yhteenvetoraportti yritykselle
 • palautetilaisuudet
LAAJA MITTAUSPAKETTI
Palvelu muodostuu peruspaketin lisäksi seuraavista:
 • toinen 7 päivän mittaus / henkilö (yht. kaksi mittausta / hlö, esim. alku- ja loppumittaus)
 • laajat henkilökohtaiset tulosraportit osallistujille (alku-, loppu- ja vertailuraportti)
 • kaksi (alussa ja lopussa) elämänlaatukyselyä (QALY) / henkilö hankkeen kustannusvaikuttavuuden selvittämiseksi
 • osallistujien luokittelu riskiryhmiin
 • korkean, kohtalaisen ja matalan riskin ryhmät
 • Terveysinfot vaihtuvien teemojen mukaan riskiryhmittäin
 • kolme asiantuntijoiden vetämää yhteistä tapaamista
 • välikannusteet ja tiedottaminen osallistujille
 • vaikuttavuusraportti ja toimenpidesuositus yritykselle
Yritys saa koulutusta, opastusta sekä hyviä käytäntöjä passiivisuuden purkamiseen sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Terveyskartoitukset ja kuntotestit

Perus- ja kuntokartoitukset sekä Tanita -kehon koostumuksen mittaus soveltuvat kaikille terveille omasta kunnosta ja terveydestä kiinnostuneille henkilöille.
Terveyskartoitus on tarkoitettu osaksi yritysten yksilöllisiä työhyvinvointiohjelmia ja soveltuu juuri siksi eri ikäisten ja kuntoisten henkilöiden terveydentilan ja fyysisen suorituskyvyn kartoittamiseen. Terveyskartoitus on suunniteltu lähtökohdaksi yksilöllisiin valmennusohjelmiin.

Katso lisää:
http://www.ukkterveyspalvelut.fi/tyohyvinvointi/kuntotestit-ja-urheilijatestit/

Riskiryhmäluokittelut ja kohdistetut terveysinfot

Infoissa käydään läpi tulevan seurantajakson tapahtumia ja toimenpiteitä, joilla voi itse vaikuttaa omaan liikkumattomuuden määrään. Infotilaisuudet järjestetään vaihtuvien teemojen mukaan riskiryhmittäin esim. joka toinen kuukausi. Tilaisuudet toimivat myös ryhmäytymisen välineinä ja edistävät samalla työpaikan yhteisöllisyyttä.

Vaikuttavuusraportit ja toimenpidesuositukset

Osallistujat saavat henkilökohtaiset raportit aktiivisuusmittauksista ja yrityksen edustajat saavat yhteenvetoraportin toimenpidesuosituksineen liikkumattomuuden purkamiseksi. Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan vertailemalla osallistujien mittaustulosten muutoksia eri mittauskertojen välillä. Mittareina voidaan käyttää käytetään myös sairauspoissaolojen määrää sekä QALY-kyselyjä.

Sähköinen liikuntapäiväkirja

UKK Terveyspalvelujen Terveysverkko on internetissä toimiva verkkopalvelu, joka perustuu asiakkaan ja valmentajan yhdistävään verkkoalustaan.

Palvelu hyödyntää kuntokartoituksista, terveyskyselyistä ja laboratoriokokeista saatuja terveyden, hyvinvoinnin ja fyysisen kunnon tunnuslukuja asiakkaan valmennusprosessissa.

Asiakkaat saavat verkkopalveluun henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan, joilla he pääsevät tutustumaan mm. omiin kartoitustuloksiin. Heillä on käytössään valmentajan laatima henkilökohtainen liikuntasuunnitelma yksilöllisine tavoitteineen. Suunnitelman toteutumisen seuranta tapahtuu henkilökohtaisella liikuntapäiväkirjalla, jota valmentaja kommentoi säännöllisin väliajoin. Terveyden tietoarkistosta asiakas saa ajankohtaista tietoa liikunnan ja terveyden vaikutuksista.

Verkkoalusta mahdollistaa myös yksilöllisen viestinnän asiakkaiden ja valmentajien välillä sekä keskustelualustan vaikkapa koko valmennusryhmälle.

http://www.ukkterveyspalvelut.fi/terveysverkko/

Johdon koulutukset

Esimiestyön osuus hankkeen onnistumisen kannalta on suuri. Erityisesti johtamisen ja esimiestyön haasteina korostuvat:

 • esimiehen oma motivaatio ja ymmärrys aiheesta
 • hankkeen sisällöllinen jalkauttaminen
 • uusien toimintatapojen muutosten läpivienti
 • työyhteisön ongelmatilanteiden käsittely
 • henkilöstön työmotivaation ja jaksamisen tukeminen.

Autamme johtoa löytämään hankkeen onnistumisen kannalta oikeat toimintatavat ja ratkaisumallit. Räätälöimme kokonaisuuden yrityksen tavoitteiden, tarpeiden ja resurssien mukaisesti.

Kyselymuotoiset kartoitukset

Toteutamme erilaiset kyselymuotoiset kartoitukset (QALY, liikunta- ja terveyskyselyt, oppimispäiväkirjat, palautekyselyt ym.)

Sähköiset kannusteviestit

Osallistujat saavat UKK Terveyspalveluilta liikkumattomuuden purkamista tukevia kannusteita kerran kuukaudessa (sähköpostiviestit / tekstiviestit) koko seurantajakson ajan. Kannusteet ovat tarkkaan suunniteltuja kokonaisuuksia, joiden sisällöstä vastaa aina terveysliikunnan ammattilainen.

Kartoitusten ja kyselyiden perusteella tehty liikuntasuunnitelma

Toteutamme henkilökunnalleenne yksilöidyt heidän tarpeitaan vastaavat liikuntasuunnitelmat.

Konsultointi- ja suunnittelupalvelut

Tarjoamme teille asiantuntijaa suunnittelmaan, kouluttamaan ja tukemaan työyhteisöänne fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä. Asiantuntijan tuen avulla arjen aktiivisuuden käytännöistä pyritään tekemään yritykseenne pysyviä toimintamalleja.

Työhyvinvointipäivät

Hakekaa uutta puhtia työhön ja arkeen palveluistamme kootulla ja tarpeidenne mukaisella työhyvinvointipäivällä.

Arjen aktivointirata

Sopiva esim. startiksi yrityksesi istumisen purku -projektiin!
 • Kesto n. 2 tuntia
 • Toteutus SISÄTILOISSA
 • Suoritetaan pienryhmissä liikuntasalissa ja/tai sen ympäristössä
 • Sisältää teeman ympäriltä kattavasti harjoitteita (mm. lyhyt askelmittarikävely, taukojumppa) tehtäviä (mm. ergonomiaan sekä palautumiseen liittyviä) kysymyksiä (mm. ravinnosta, terveysliikunnasta ja unesta)
 • Lopullinen sisältö suunnitellaan aina ryhmän koon mukaan
 • Aikaa on 10-15 min / piste / ryhmä
 • Tavoitteena on herättää ajatuksia, ryhmäyttää sekä toimia virikkeellisenä ohjelmanumerona
 • Voidaan helposti toteuttaa kokouspäivän lomassa ilman liikuntavaatteita tai sisäliikuntakenkiä (sukkasillaan)

Teemalliset liikeohjaukset

Ikääntymisen haasteet

Pitkäaikaisen istumisen istumatyön riskit, iäkkäiden henkilöiden toimintakyky ja sen tukeminen. Sis. liikeharjoitteita ikääntymisen näkökulmasta.

Liikekoulutus tosi-istujalle – lihakset pois lepotilasta

Parempaa vointia ja vireyttä kevyellä otteella

Liikkuvuutta ja vetreyttä!
Kadonneiden lihasten metsästys

Tunti sisältää toiminnallista harjoittelua kohdentuen istumisesta ja passiivisuudesta heikentyneihin lihaksiin.

Matka omaan kehoon
Mielen virkeyttä ja tasapainoa, sis. kevyttä toiminnallista harjoittelua ja erilaisia rentoutusmenetelmiä

Tempaukset

Innostamme tyky -ryhmäänne toteuttamaan itse tempauksia henkilökunnalle tai toteutamme ne puolestanne. Meillä riittää ideoita, laputamme esim. toimitilanne arjen aktivointia edistävillä viesteillä, piilotamme kokoustilastanne tuolit jne…

Asiantuntijaluennot

Räätälöimme luentoaiheen tarpeenne mukaan.

Esimerkkejä luennoista:

 • Istutko liikaa? Liiallisen istumisen vaikutus terveyteen.
 • Pieni päätös päivässä riittää – miksi istua, jos voi välillä liikkua?
 • Elintavat – Löydä heikoin lenkkisi
 • Työelämän kuormitustekijät (fyysiset, psyykkiset, ergonomia)
 • Työssajaksaminen – tasapaino elämän eri aloilla
 • Tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat ja kivun hallinta

UKK Terveyspalveluiden hyvien kokemusten perusteella on laadittu muistilista paikallaanolon vähentämiseksi ja liikkumisen lisäämiseksi työpaikoilla.

1. Tavoitteet laaditaan yhdessä palvelun tuottajan, organisaation ja työterveyden kanssa. 2. Rekrytointi kohdistetaan hankkeesta eniten hyötyviin henkilöihin. 3. Lähtö- ja lopputilanteen kartoitukset ja kyselyt ovat perustana hankkeen vaikuttavuuden arviointiin. 4. Tavoitteita edistävän tiedon ja kokemusten jakaminen, kannustaminen sekä tuki henkilökohtaisen muutoksen tekemiseen ja siinä pysymiseen ovat yksilön kannalta erityisen tärkeitä tapahtumia. 5. Loppuraportti vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta sekä suositus tulevista toimenpiteistä ovat arvokas työkalu yrityksen työhyvinvoinnin edistämiseen

Ei absolutismia!

Absolutismin sijaan puhumme runsaan istumisen vähentämisestä ja istumisen riittävän tiheästä katkaisusta. On havaittu, että ainakin aineenvaihduntasairaudet, diabetes, verenpainetauti sekä tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ovat vaivoja, joiden syntyyn runsas istuminen vaikuttaa.

Tiesitkö, että…

pitkäaikaisella istumisella on monia haitallisia vaikutuksia aineenvaihduntaan ja sitä kautta terveyteen laaja-alaisesti. Istuminen on haitallista myös fyysisesti aktiiviselle henkilölle, jos muu aika vietetään pääsääntöisesti istuen. Lisätietoja: http://www.ukkinstituutti.fi/terveysliikuntauutiset/uutinen/29/liiallinen_istuminen_vaarantaa_terveyden

Uusien tutkimusten valossa

Kolmannes maailman aikuisista ei liiku tarpeeksi, ja liikkumattomuus aiheuttaa yli viisi miljoonaa kuolemaa vuosittain.
Raportin mukaan liikkumattomuuden aiheuttamat terveysriskit ovat samalla tasolla tupakoinnin ja ylipainon kanssa:
http://yle.fi/uutiset/liikkumattomuus_tappaa_vuosittain_5_miljoonaa_ihmista/6220901

Liiallinen istuminen on haitallista liikuntaharrastuksesta huolimatta:
http://www.ukkinstituutti.fi/terveysliikuntauutiset/uutinen/47/liiallinen_istuminen_haitallista_liikuntaharrastuksesta_huolimatta

Liiallinen istuminen on yhteydessä metaboliseen oireyhtymään:
http://www.ukkinstituutti.fi/terveysliikuntauutiset/uutinen/55/liiallinen_istuminen_on_yhteydessa_metaboliseen_oireyhtymaan

Ota yhteys, niin mietitään yhdessä teille sopiva kokonaisuus.

Tutustu myös Varalan Urheiluopiston kanssa yhteystyössä tekemäämme pakettiin. Lisää liikkumista ja vähemmän istumista: http://www.ukkterveyspalvelut.fi/varala-ukk/


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Suomineito 40+ – elämän puolivälin seisakkeelta eteenpäin: Terveysliikunnan talvipäivät

28.1.201628.1.2016
Alkaa     05.02.2016 Päättyy     06.02.2016 Lähiopetuspäivät     5.-6.2.2016 Paikka     UKK-instituutti Hinta     220 € Koulutuksessa on tilaa – vielä ehdit ilmoittautua mukaan! Tutustu ohjelmaan / ilmoittaudu: Suomineito 40+ - elämän puolivälin seisakkeelta eteenpäin: Terveysliikunnan talvipäivät

Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä

3.9.20143.9.2014
Tommi Vasankari LT, tutkimusprofessori UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lähde Vasankari T. Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä. Suomen lääkärilehti 2014;69(25-32):1893-1896
 • Runsas istuminen voi aiheuttaa terveyshaittoja.
 • Liikuntasuositukset ylittävällä liikuntaharrastuksella ei voi suojautua runsaan istumisen aiheuttamalta riskiltä.
 • Päivittäisen istumisen ja kuoleman riskin välillä näyttää olevan osittainen annos-vasteyhteys, mutta selkeimmin kuoleman riski nousee, kun päivittäin istutaan vähintään 7 tuntia.
 • Hiljattain julkaistu kansallinen strategia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksista nostaa istumisen vähentämisen kansalliseksi tavoitteeksi.
Lue artikkeli

Työhyvinvointia liikkumista lisäämällä ja istumista vähentämällä

3.9.2014

UKK Terveyspalvelut ja Varalan Urheiluopisto yhteistyöhön käytännönläheisten työhyvinvointipalveluita tarjoamaan Pirkanmaalla.

Muuttuneet toimenkuvat ja istumisammatit ovat johtaneet siihen, että joka toinen suomalainen istuu vähintään kahdeksan tuntia päivässä, ja moni viettää istuma-asennossa yli puolet valveillaoloajastaan. Liika istuminen altistaa monille sairauksille. Istumisen on todettu olevan yhteydessä kokonais- ja sydänkuolleisuuteen vapaa-ajan liikunnan harrastuksen määrästä riippumatta, kertoo UKK-instituutin johtaja lääketieteen tohtori Tommi Vasankari. Tätä haastetta ratkomaan UKK Terveyspalvelut ja Varalan Urheiluopisto yhdistävät voimavaransa ja lähtevät tarjoamaan tutkitusti parhaita ja menetelmiä liikkumisen lisäämiseen ja istumisen vähentämiseen yritysten ja heidän työntekijöidensä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Lue lisää